Myoffice 2560

 Myoffice 2559

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ิ.ย.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปก-สารบัญ 
ส่วนที่ 1-3 

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
ดือนพฤษภาคม 2560
ดือนเมษายน 2560
ดือนมีนาคม 2560

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2559

  ข้อมูลบุคลากร ร.ร. 10 มิ.ย. 2559

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2559

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2558

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  600124

"ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน"
nitikorn.spm.39@gmail.com 
สายตรงนิติกร : 088-2932372

ขั้นตอนการร้องเรียน

สถิติการเรียกบรรจุครู ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

Myoffice มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...

intranet Myoffice

(เชื่อมระบบภายในสำนักงาน)


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม สพม.39 (สำรอง)

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

ObecMail_school_sec39
ฟอร์มลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับครูที่ไม่มีชื่อ
แบบรายงานผลการทดสอบ Speedtest_Moenet
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2559
มาตรฐานตัวชี้วัด สพม.39 (เอกสารอบรม)
รายงานการติดตามโครงการ
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 24 มิถุนายน 2560

 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มิถุนายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มิถุนายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มิถุนายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มิถุนายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มิถุนายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :
"ประกาศเจตจำนงสุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39"

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ติดตามรายละเอียดโครงการ....ที่นี่


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 )
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 
      ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
      ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำ พักนอน
      แบบใบสมัคร

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนพุทธชิราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
(ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2560 )
     ประกาศผลการประกวดแข่งขัน 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตามฯ   สพม.39


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 14” จำนวน 12 งานอาชีพ สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครตามความต้องการของสมาชิก เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเข้าอบรมตามสาขาวิชาชีพต่อไป (กรอกใบสมัครพร้อมแนบเงินลงทะเบียนท่านละ 100 บาท พร้อมใบสมัคร โดยสหกรณ์จะคืนเงินลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกเข้ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกไม่เข้ารับการอบรม สหกรณ์จะไม่คืนเงินลงทะเบียนให้) ซึ่งการจัดอบรมจะจัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2560

ใบสมัครอบรม

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง แสดงข้อมูลอัตรากำลัง , ตำแหน่งว่าง , และสถิติการเรียกบรรจุ   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2560 )
     ข้อมูลอัตรากำลังสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 
      ข้อมูลบัญชีตำแหน่งว่าง ม.ค. 2560
      สถิติการเรียกบรรจุ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


นายสุชน วิเชียรสรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

 


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"