พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 : 6 กันยายน 2553