พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่พิษณุโลก

               พระราชทาน.....นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 710 คน   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th