Myoffice 2561 

Myoffice 2560 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ม.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปก-สารบัญ 
ส่วนที่ 1-3 

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
ดือนมกราคม 2561
ดือนธันวาคม 2560
ดือนพศจิกายน 2560
ดือนตุลาคม 2560
ดือนกันยายน 2560
ดือนสิงหาคม 2560
ดือนกรกฎาคม 2560
ดือนมิถุนายน 2560
ดือนพฤษภาคม 2560
ดือนเมษายน 2560
ดือนมีนาคม 2560

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2559

  ข้อมูลบุคลากร ร.ร. 10 มิ.ย. 2559

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2559

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  610212

"ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน"
nitikorn.spm.39@gmail.com 
สายตรงนิติกร : 088-2932372

ขั้นตอนการร้องเรียน

สถิติการเรียกบรรจุครู ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

Myoffice 2561 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...

Myoffice 2560 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม (สำรอง) สพม.39

ห้องเรียนOnline3901 

ห้องเรียนOnline3902 

ห้องเรียนOnline3903 

ห้องเรียนOnline3904 


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

ObecMail_school_sec39
มาตรฐานตัวชี้วัด สพม.39 (เอกสารอบรม)
รายงานการติดตามโครงการ
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 
- เอกสารแนบ
- แนวทางการขับเคลื่อน สพม.39

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2560 
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560
- เอกสารแนบ
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :


พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561 (ประจำวันที่ 7 ก.พ. 61)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 5/2561 (ประจำวันที่ 7 ก.พ. 61)

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2561 (ประจำวันที่ 31 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 4/2561 (ประจำวันที่ 31 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2561 (ประจำวันที่ 24 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561 (ประจำวันที่ 24 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2561 (ประจำวันที่ 17 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 (ประจำวันที่ 17 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 (ประจำวันที่ 10 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 (ประจำวันที่ 10 ม.ค. 61)

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1-11/2560 (ประจำปี2560)

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


"การประชุมช่วงเช้า"
;
"การประชุมช่วงบ่าย"

        หนังสือรับรองภาษีข้าราชการ ปี 2560 

        หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างประจำ ปี 2560 

 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   สพม.39


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตามฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง แสดงข้อมูลอัตรากำลัง , ตำแหน่งว่าง , และสถิติการเรียกบรรจุ   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2561 )
     ข้อมูลอัตรากำลังสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 
      ข้อมูลบัญชีตำแหน่งว่าง ธ.ค. 2560  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  รอบที่ 3
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (6 กุมภาพันธ์ 2561)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
     ประกาศรับย้าย (6 พฤศจิกายน 2560)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     รายงานแผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

   แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2561 

   คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

"เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" 

"เข้าสู่ระบบรายงานแผนการรับนักเรียน สพม.39" 

   เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัด สพม.39 (พิษณุโลก)

               (พิษณุโลก..ปรับปรุงพื้นที่บริการปี 61

   เขตพื้นที่บริแการโรงเรียนสังกัด สพม.39 (อุตรดิตถ์)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

 


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"