Myoffice 2562 

 Myoffice 2561 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  พ.ย.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบาย สพฐ. ปี 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการป้องกันภัย สพม.39


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (EN,ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

แผนปฏิบัติ ป้อง ปราบทุจริต ปี 62


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนตุลาคม2562
เดือนกันยายน2562
เดือนสิงหาคม2562
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 8 สิงหาคม 2562) 

  นิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  620917

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Myoffice 2562 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม (สำรอง) สพม.39

ห้องเรียนOnline3901 

ห้องเรียนOnline3902 

ห้องเรียนOnline3903 

ห้องเรียนOnline3904 


กระดาน ถาม-ตอบ (Q&A)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ 2561
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  

รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 8 .ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 
- บันทึกการประชุม
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 
 

...........................................

 
 
 

update : 09 December 2019

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤศจิกายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤศจิกายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤศจิกายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤศจิกายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤศจิกายน " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


  การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 1) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 13 - 15 พ.ย. 62
  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 2) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 26 - 27 พ.ย. 2562
  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7 พ.ย. และ 14 พ.ย. 2562
  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 9 พ.ย. 2562
  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

01_ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือน-คู่มือการปฏิบัติ
02_v6205-ว5-การเลื่อนเงินเดือนของ ขรค. และบค.
03_ฐานการคำนวณ
04_ว6-แบบประเมินและคำชี้แจงและแบบประเมิน
05_แบบนับตัว-1 เมษายน 2563
 

     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 )
     รายละเอียดประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562"  สพฐ. 

ปฏิทินการรับนักเรียน สพม.39 ประจำปีการศึกษา 2563  

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

01 กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
02 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
032 กลุ่มพัฒนาครูฯ
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
033 กลุ่มกฎหมายและคดี
 ข้อกาหนดวินัย และการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
04 กลุ่มนโยบายและแผน
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
05 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
06 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
  แนวทางการตรวจสอบเงินบัญชีสถานศึกษา
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี สพม.
08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"