Myoffice 2562 

 Myoffice 2561 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ส.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบาย สพฐ. ปี 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบระมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการป้องกันภัย สพม.39


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (EN,ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

แผนปฏิบัติ ป้อง ปราบทุจริต ปี 62


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนกรกฎาคม2562
เดือนมิถุนายน2562
เดือนพฤษภาคม2562
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 8 สิงหาคม 2562) 

  นิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  620528

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Myoffice 2562 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม (สำรอง) สพม.39

ห้องเรียนOnline3901 

ห้องเรียนOnline3902 

ห้องเรียนOnline3903 

ห้องเรียนOnline3904 


กระดาน ถาม-ตอบ (Q&A)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ 2561
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 8 .ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 
- บันทึกการประชุม
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 
 

...........................................

 
 
 

update : 28 August 2019

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " สิงหาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " สิงหาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " สิงหาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " สิงหาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


  เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
(ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562 )
     รายละเอียดประกาศ  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 )
    ว3341_31กค62 การย้าย ผบ.62 แจ้งภายในเขต
    ว3442_31กค62 การย้าย ผบ.62 แจ้งต่างเขต
    01รายละเอียดการประเมิน ผบ.พิษณุโลก
    02รายละเอียดการประเมิน ผบ.อุตรดิตถ์
    03บัญชีตำแหน่งว่าง
    04แบบคำร้องขอย่ายและความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
    05ตัวอย่างหนังสือรับรองการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2562 )
     รายละเอียดประกาศ  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 9 กรกฏาคม 2562 )
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562"  สพฐ. 

1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.39  

2 ประกาศการรับนักเรียน รร.วัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ.

3 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ.

4 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

5 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

01 กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
02 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
032 กลุ่มพัฒนาครูฯ
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
033 กลุ่มกฎหมายและคดี
 ข้อกาหนดวินัย และการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
04 กลุ่มนโยบายและแผน
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
05 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
06 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
  แนวทางการตรวจสอบเงินบัญชีสถานศึกษา
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี สพม.
08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"