Myoffice 2563 

  Myoffice 2562 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือนระบบใหม่ e-Money เขต39  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money เขต 39

ตรวจสอบเงินเดือน (ระบบเก่ามีถึงเดือนมีนาคม 63)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย) 

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่


มาตรการป้องกันภัย สพม.39


  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (e-book)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (download)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (download)
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมกราคม 2563
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

  วิสัยทัศน์/คนิยม สพม.39

  พันธกิจ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  630227

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

   สายตรงนิติกร สพม.39

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

   กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

  ติดตั้งระบบ_PC Notebook

  ติดตั้งระบบ_Smart Phone

ห้องประชุมOnline สพม.39  มีรหัส

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902

ห้องประชุมกลุ่มย่อย ช่วงCovid-19

    เป็นห้องประชุมแบบ Interactive สามารถใช้ประชุมโต้ตอบกันได้ทันที โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเปิด-ปิดไมค์เอง.... อนุญาตให้สถานศึกษาและหน่วยงานใน สพฐ.เข้าใช้งานได้...ห้อง Covid03 มีรหัส และห้อง covid04 ไม่มีรหัสผ่าน... หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อ 092-7234639 อ.ปริญ สวนทองสุข

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

ห้องประชุมOnline Covid01 มีรหัส

ห้องประชุมOnline Covid02 มีรหัส

ห้องประชุมOnline Covid03

ห้องประชุมOnline Covid04


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  

รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
 

...........................................

 
 
 

update : 13 July 2020

 


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
(ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

  หนังสือรับรองภาษี ปี 2562 (ข้าราชการ)

  หนังสือรับรองภาษี ปี 2562  (ลูกจ้างประจำ)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารการเงินฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และวิธีการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์   
(ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2563 )
     หนังสือประกาศ สพม.39
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     รายชื่อบุคคลที่เกษียณอายุราชการ
     แบบ สรจ.1
     คู่มือการยื่นบำเน็จบำนาญด้วยตัวเอง
     หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 
(ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
(ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     DOWNLOAD เอกสารประกอบการทำ MOU ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.39
    3.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา
    4.ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ_ผอ.ร.
    5.แบบประเมิน ผอ.ร.ร. (ปรับปรุง)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน 
(ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน 
(ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


        เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สพม.39 ขอแจ้งงดให้บริการ ONE STOP SERVICE ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม -30 เมษายน 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ที่ เว็บไซต์ สพม.39 http://secondary39.go.th/

        โดยสามารถยื่นแบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ได้ทุกวันทำการ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ยื่นเอกสาร เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ขอเบอร์โทรติดต่อพร้อมสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง
  
(ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 )

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2563"  สพฐ. 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

    

นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

01 กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
02 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
032 กลุ่มพัฒนาครูฯ
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
033 กลุ่มกฎหมายและคดี
04 กลุ่มนโยบายและแผน
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
05 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
06 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
  แนวทางการตรวจสอบเงินบัญชีสถานศึกษา
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี สพม.
08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"