Myoffice 2563 

  Myoffice 2562 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ม.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการป้องกันภัย สพม.39


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (EN,ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

แผนปฏิบัติ ป้อง ปราบทุจริต ปี 62


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนมกราคม 2563
เดือนธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนตุลาคม2562
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 8 สิงหาคม 2562) 

  นิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  620917

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Myoffice 2562 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ 2561
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  

รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ระหว่างเขตพื้นที่ฯ กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 8 .ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 
- บันทึกการประชุม
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 
 

...........................................

 
 
 

update : 14 February 2020

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " มกราคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 16 ระยะที่ 3 "การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา" หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก

     ประกาศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster17)
เรื่อง รายชื่อโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
     01สรุปจำนวนโรงเรียน และศุนย์ ERIC
     02บัญชีจัดสรรรายเขตพื้นที่
     03บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต Cluster17 โรงเรียน
 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
(ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

  หนังสือรับรองภาษี ปี 2562 (ข้าราชการ)

  หนังสือรับรองภาษี ปี 2562  (ลูกจ้างประจำ)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารการเงินฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 )
     รายละเอียดประกาศ   

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2563 )
     รายละเอียดประกาศ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ผลการสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
(ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2563 )
     ประกาศ
     รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2563 )
     รายละเอียดประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2563 )
     รายละเอียดประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2563 )
     01รายละเอียดประกาศ ว 111
     02รายละเอียดประกาศ ว 110
     03บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพิ่มเติม  
(ประกาศเมื่อ 3 มกราคม 2563 )
    01ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ส่วน จ.พิษณุโลก
     02ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ส่วน จ.อุตรดิตถ์
    03แบบคำร้องขอย้าย ตามประกาศเพิ่มเติม
    04รายละเอียดการประเมินผู้บริหารฯ จ.พิษณุโลก
    05รายละเอียดการประเมินผู้บริหารฯ จ.อุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


01_ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือน-คู่มือการปฏิบัติ
02_v6205-ว5-การเลื่อนเงินเดือนของ ขรค. และบค.
03_ฐานการคำนวณ
04_ว6-แบบประเมินและคำชี้แจงและแบบประเมิน
05_แบบนับตัว-1 เมษายน 2563
 

 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2563"  สพฐ. 

ปฏิทินการรับนักเรียน สพม.39 ประจำปีการศึกษา 2563  

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

01 กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
02 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
032 กลุ่มพัฒนาครูฯ
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
033 กลุ่มกฎหมายและคดี
 ข้อกาหนดวินัย และการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
04 กลุ่มนโยบายและแผน
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
05 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
06 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
07 หน่วยตรวจสอบภายใน
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
  แนวทางการตรวจสอบเงินบัญชีสถานศึกษา
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี สพม.
08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"