Myoffice 2563 

  Myoffice 2562 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือนระบบใหม่ e-Money เขต39  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money เขต 39

ตรวจสอบเงินเดือน (ระบบเก่ามีถึงเดือนมีนาคม 63)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย) 

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2562


มาตรการป้องกันภัย สพม.39


แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (e-book)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (download)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (download)
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนกันยายน 2563  /  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2563
เดือนสิงหาคม 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

  วิสัยทัศน์/คนิยม สพม.39

  พันธกิจ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ e-book  (กันยายน 2563)

 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  630227

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

   สายตรงนิติกร สพม.39

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

   กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

  ติดตั้งระบบ_PC Notebook

  ติดตั้งระบบ_Smart Phone

ห้องประชุมOnline สพม.39  มีรหัส

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
 

...........................................

 
 
 

update : 29 October 2020

 


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

     ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2563 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย.... ศธจ.พิษณุโลก


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 )
    ว 3189 หนังสือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาฯ
    ว 3190 หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ
    1 รายละเอียดตัวชี้วัด ของ สพฐ.
    2 บัญชีตำแหน่งว่าง ผบ.63 (พล-อต)
    3 คำร้องขอย้าย-ความเห็นกรรมการ ผบ
    4 คำชี้แจงการจัดส่งเอกสาร  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิส "สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกาสู่การพัฒนาอย่างย่งยืน : Best Practice Awards 2019"
 
(ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 )
     หนังสือประกาศ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     DOWNLOAD เอกสารประกอบการทำ MOU ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.39
    3.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา
    4.ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ_ผอ.ร.
    5.แบบประเมิน ผอ.ร.ร. (ปรับปรุง)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


 

        เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สพม.39 ขอแจ้งงดให้บริการ ONE STOP SERVICE ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม -30 เมษายน 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ที่ เว็บไซต์ สพม.39 http://secondary39.go.th/

        โดยสามารถยื่นแบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ได้ทุกวันทำการ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ยื่นเอกสาร เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ขอเบอร์โทรติดต่อพร้อมสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง
  
(ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 )

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2563"  สพฐ. 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

    

นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.39


ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"