ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 

 
 

ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์

 
 

ผู้อำนวยการ สพม.39

 
     

 

นายวันชาติ  อ่วมแจง

รองผู้อำนวยการ สพม.39

นายสุชน  วิเชียรสรรค์

รองผู้อำนวยการ สพม.39

   
         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000