ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์

   
   

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

   
   

    

   

 

 
 

เนตรนุช แก้วมณี

จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ

ปฏฐพร ชมภูศรี

 
 

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
 

ธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม

อลิษา ประทุมโพธิ์

ศิริวรรณ แสนชุ่ม

 
 

เจ้าพนักงานธุรการ

นักประชาสัมพันธ์

 พนักงานราชการ

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
 

วรรณิศา คำจันทร์

นพดล ธานีตระกูล วีระ แก้วสา  
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ  
   

    

   

 

 
 

อนุวัตร อุดม

อนุรักษ์ อ๊อดเอก

มานพ ช้างสีทอง

 
  ช่างครุภัณฑ์ พนักงานขับรถ ยาม  
   

    

   

 

 

 
 

พิมล น่วมชุ่ม

 

รัตนา ม่วงสวน

 
  แม่บ้าน   แม่บ้าน  

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000