ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

กฤษฎา พรหมอินทร์

   
   

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

   
   

    

   

 

 
 

อรสินียาพ์ ศรีสองเมือง

วรศักดิ์ กันสุทธิ

สินีนาถ เส็งหนองแบน

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
   

    

   
 

 

 

 
   

จำนงจิต วิทยานันท์

   
   

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   
   

    

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000