ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

อำพา  สุขสบาย

   
   

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   
   

    

   

 

 
 

อรุณประไพ เพ็งสลุด

ธิชาพษ์ บุญห่อ

สุกัญญา ชลทา

 
 

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 
   

    

   

 

 
 

ธีระกุล น้อยยม

ดุจดาว สอนสารี

นันทิยา เงินศรี

 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ช่างปูน

 
   

    

   

 

 

 

 
    อนุสรา จุ้ยต่าย    
   

พนักงานราชการ

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000