ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

    สุนิสา ศิวิลัย    
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   
   

    

   

 

 
 

อำพา  สุขสบาย

อรุณประไพ เพ็งสลุด

ธิชาพษ์ บุญห่อ

 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 
   

    

   

 

 
 

สุกัญญา ชลทา

ธีระกุล น้อยยม

วรรณิศา คำจันทร์

 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
   

    

   

 

 

 
  อนุสรา จุ้ยต่าย  

นันทิยา เงินศรี

 
 

พนักงานราชการ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000