ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

สุรศักดิ์  กรไพร

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   
   

    

   

 

 
 

เตือนใจ  พรมมี

บุญส่ง สืบสายอ่อน

ปาริต ศรีวิชา

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
   

    

   

 

 
 

วิภา  เทียนขาว

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

สุภรีย์ หอมสะอาด

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   

 

 

 

 
   

พจนศิริ ปู่ซึ้ง

   
   

พนักงานพิมพ์ดีด

   
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000