ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

สุรศักดิ์  กรไพร

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   
   

    

   

 

 
 

เตือนใจ  พรมมี

ปาริต ศรีวิชา

วิภา  เทียนขาว

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
         

 

 
 

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

อรสินียาพ์ ศรีสองเมือง

สุภรีย์ หอมสะอาด

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   

 

 

 
 

สุพิชญา จอมคำ

 

ศุภชัย สุวรรณเทพ

 
 

พนักงานพิมพ์ดีด

 

พนักงานพิมพ์ดีด

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000