ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

 สมเจตน์ พันธ์พรม

   
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม

พชรณัท  เกตุรัตน์

สุภรีย์ หอมสะอาด

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000