ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

กาญจนมาโนชญ์  ขุนกอง

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ

   
   

    

   

 

 
 

กฤษฎา  พรหมอินทร์

วราภรณ์ สนสกล

อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

มาราศรี มีโชค

วีรยา โพยมรัตน์

ทิพวรรณ ถาวรโชติ

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

กัญญาณัฐ สิทธิยศ

สมเจตน์ พันธ์พรม

ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

ณภัทร จุลพงษ์

สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์

พรรณชัย ใบศรี

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000