ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

กฤษฎา  พรหมอินทร์

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ

   
   

    

   

 

 
 

วราภรณ์ สนสกล

อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

มาราศรี มีโชค

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

วีรยา โพยมรัตน์

ทิพวรรณ ถาวรโชติ

กัญญาณัฐ สิทธิยศ

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

สมเจตน์ พันธ์พรม

ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม

ณภัทร จุลพงษ์

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์

พชรณัท  เกตุรัตน์

พรรณชัย ใบศรี

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000