ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

คณิน  อุดมความสุข

   
   

นักจัดการงานทั่วไป

   
   

รก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    

   

 

 

 

 
   

วรางคณา อนันตะ

   
   

นักประชาสัมพันธ์

   
   

    

   

 

 
 

จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ

ปฏฐพร ชมภูศรี

อลิษา ประทุมโพธิ์

 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานธุรการ

อัตราจ้าง

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
  นพดล ธานีตระกูล วีระ แก้วสา

อนุวัต  อุดม

 
  พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

 
   

    

   

 

 

 
 

พิมล น่วมชุ่ม

 

อนันต์ แป้นน้อย

 
  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)  

ลูกจ้างประจำ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000