ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

คณิน  อุดมความสุข

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

   
   

    

   

 

 
 

จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ

เนตรนุช แก้วมณี

อลิษา ประทุมโพธิ์

 
  เจ้าพนักงานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
 

ปฏฐพร ชมภูศรี

นพดล ธานีตระกูล วีระ แก้วสา  
 

พนักงานธุรการ

พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ  
   

    

   

 

 
 

พิมล น่วมชุ่ม

รัตนา ม่วงสวน

อนุวัตร อุดม

 
  ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) พนักงานขับรถ  

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000