ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 

 

 

 

 
   

ชวนชม   นิ่มเจริญ

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

โชติกา  กุลจู

ภัทรโรบล จันทร์ดำ

กรรณิการ์ เพ็งปรางค์

 
 

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

 
   

    

   

 

 

 
  ศิริจันทรา เมฆี  

นงลักษณ์  สุวรรณเทพ

 
 

นักจิตวิทยา ร.ร.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000