ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

ณัฏฐิรา  อรรถสงเคราะห์

   
   

รักษาการในตำแหน่ง

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   
   

    

   

 

 
 

นันธวัลย์ ทองอ่ำ

สุวณี  น้อยผา

อำพา  สุขสบาย

 
 

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

 
   

    

   

 

 
 

ธิชาพษ์ บุญห่อ

พิญาภรณ์ บำรุงดี

จิดาภา คงทอง

 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานการเงินและบัญชี(ช่วยราชการ)

พนักงานการเงินและบัญชี

 
   

    

   

 

 
 

วรรณิศา คำจันทร์

ธีวรา ธีระโกศล อนุสรา จุ้ยต่าย  
 

พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000