ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

    สุนิสา ศิวิลัย    
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

   
   

    

   

 

 
 

ธิชาพษ์ บุญห่อ

อำพา  สุขสบาย

จิดาภา คงทอง

 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

 
   

    

   

 

 
 

พัชราวัลย์ นันทะแพทย์

อรุณประไพ เพ็งสลุด

วรรณิศา คำจันทร์

 
 

นักวิชาการ การเงินและบัญชี

นักวิชาการ การเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

 
         

 

 

 

 
    อนุสรา จุ้ยต่าย    
   

พนักงานการเงินและบัญชี

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000