ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

พนมอร  บุญคง

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   
   

    

   

 

 
 

สุรศักดิ์  กรไพร

เตือนใจ  พรมมี

บุญส่ง สืบสายอ่อน

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
   

    

   

 

 
 

ประเจตน์  ธนะสัมบัน

เสกวิทย์ รัตนโรจน์

สวิท ชัยอำนาจ

 
 

นิติกร

นิติกร

นิติกร

 
   

    

   

 

 
 

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

วิภา  เทียนขาว

ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
   

    

   

 

 

   
   

สุภรีย์ หอมสะอาด

   
   

เจ้าพนักงานธุรการ

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000