ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

พนมอร  บุญคง

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   
   

    

   

 

 
 

สุรศักดิ์  กรไพร

เตือนใจ  พรมมี

บุญส่ง สืบสายอ่อน

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
   

    

   

 

 
 

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์

สวิท ชัยอำนาจ

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

 
   

    

   

 

 
 

สุภรีย์ หอมสะอาด

วิภา  เทียนขาว

พรพิมล แก้ววิเศษ

 
 

เจ้าพนักงานธุรการ

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเขตพื้นที่

 
   

    

   

 

 

 
 

พจนศิริ ปู่ซึ้ง

 

นันทิยา เงินศรี

 
 

พนักงานพิมพ์ดีด

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000