ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

พรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

   
   

    

   

 

 
 

รติรัตน์   ปู่ซึ้ง

ชญาภา สมิทธิบุญญเดช

ปริญ  สวนทองสุข

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานสารสนเทศ และศูนย์ ITE

 
   

    

   
 

 
 

ปาริตา  ศรีวิชา

ณัฏฐณิชา วีระกิจพานิช

อรสินียาพ์ ศรีสองเมือง

 
  นักวิเคราะห์ฯ  และศูนย์ ITE

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
   

    

   
 

 

 

 
   

วรรณุกร แพงน้อย

   
   

ครูธุรการ และศูนย์ ITE

   
   

    

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000