ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

รติรัตน์   ปู่ซึ้ง

   
   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
   

รักษาการในตำแหน่ง 

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

   
   

    

   

 

 
 

อรสินียาพ์ ศรีสองเมือง

ปาริตา  ศรีวิชา

ปริญ  สวนทองสุข

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์ฯ  และศูนย์ ITE

งานสารสนเทศ และศูนย์ ITE

 
   

    

   
 

 

 
 

นุชลี ดีคำ

 

วรรณุกร แพงน้อย

 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ครูธุรการ และศูนย์ ITE

 
   

    

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000