ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 

 

 

 

 
    สายสวาท  ศรีจันทร์    
 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

ชวนชม   นิ่มเจริญ

โชติกา  กุลจู

เปรมฤดี  เกลาพิมาย

 
 

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

 
   

    

   

 

 

 
 

ภัทรโรบล จันทร์ดำ

สุภาพร ศรีโยธา

นงลักษณ์  สุวรรณเทพ

 
 

นักวิชาการศึกษา

นักจิตวิทยา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000