ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

   

กาญจนมาโนชญ์  ขุนกอง

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ

   
   

    

   

 

 
 

พงษ์เทพ  ทองคำพงษ์

อายัติ  เอี่ยมบาง

ประเทือง  วงศ์ประเสริฐ

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

กฤษฎา  พรหมอินทร์

อำไพ ติ๊บดวงคำ

อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

วราภรณ์ สนสกล

มาราศรี มีโชค

วีรยา โพยมรัตน์

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

     
   

พรรณชัย ใบศรี

   
   

ูกจ้างชั่วคราว

   
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000