ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

 

 

 
  สุวณี น้อยผา   จารุนันท์  โพธิ์ทอง  
  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

 

       
         
         

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000