ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


   

นายวันชาติ  อ่วมแจง

รองผู้อำนวยการ สพม.39

   

 

       
   

    

   

 

 
 

พิสมร  วัยวุฒิ

สำรวม  กุลศิริ

ภาวิณี  ศรีดาคำ

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
   

    

   

 

 
 

สิริญญา เปียจอย

ปัทมา มูลแก้ว

รังสรรค์ พุ่มไสว  
 

พนักงานพิมพ์ดีด

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000