ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

บุคลากรศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 
   

    

   

 

 

 

 
    รังสรรค์ พุ่มไสว    
   

พนักงานขับรถยนต์

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000