กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางของงานจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,080,960.00 บาท  ( สามล้านแปดหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน )
 

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
 

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.secondary39.go.th หรือ ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5526-7235 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

มีนาคม 2559

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
            โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงคจะสสอบราคาซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน  ราคากลางของงานจัดซื้อในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 777,000.00 บาท  ( เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน )
 

          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ หองพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียน
การสอนไดที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการเทานั้นและดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด
www.secondary39.go.th ,www.gprocurement.go.th ,www.cw.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5538-1044 และหมายเลข 084-3741714 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

   

สำเนาประกาศ

ธันวาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
            โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงคจะสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ราคากลางของงานจัดซื้อในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 600,200.00 บาท ( หกแสนสองรอยบาทถวน )
 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

             ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไดที่โรงเรียน
ชาติตระการวิทยา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการเทานั้นและดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th ,www.cw.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5538-1044 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

   

สำเนาประกาศ

สิงหาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
           โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงคจะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง ราคากลางของงานจัดซื้อในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 322,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) ตามรายการดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู จํานวน 7 ชุด
2. โทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ำกวา 50 นิ้ว จํานวน 7 ชุด
 

             กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

            ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซด www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th ,www.cw.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5538-1044 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

   

สำเนาประกาศ

สิงหาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
            โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู(Movable Computer) จำนวน ๖ เครื่อง
๒. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง
 

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาสาธิตการใช้งานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณา
 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องวิชาการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.brs.ac.th ,www.secondary39.go.th, www.cgd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๗๑๑๔๙,๐๕๕๓๗๑๘๒๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   

สำเนาประกาศ

สิงหาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
            โรงเรียนทองแสนขันวิทยา มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงปงบประมาณป 2556 และปบประมาณ 2557 ตามรายการดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู (Movable Computer) จํานวน 6 เครื่อง
2. โทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV)ขนาดไมต่ำกวา 50 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง

            กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.(เฉพาะวันราชการ) ณ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป

           ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ....-...บาท ไดที่โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ระหวาง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 055-418071 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

กรกฎาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
            โรงเรียนทองแสนขันวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการดังนี้
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer) จำนวน 5 เครื่อง
     2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.(เฉพาะวันราชการ) ณ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ...................-....................บาท ได้ที่โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ระหว่าง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-418071 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

คุณลักษณะ

กรกฎาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนบางระกวิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
            ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้

          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต ่ากว่า 50 นิ้ว

           ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  หมู่ 19 ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.brs.ac.th ,www.secondary39.go.th และ www.cgd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

มีนาคม 2558

    ประกาศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างจัดสร้างส้วมนักเรียนหญิง
            โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดสร้างส้วมนักเรียนหญิง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่
9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th, www.chattrakanwittaya.com, gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม 2558

    ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา  เรือง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ,อาคารประกอบและโรงกรองน
            โรงเรียนทองแสนขันวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
อเนกประสงค์,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตร-คหกรรม,งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้าประปาโรงเรียน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,100 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

            กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.–15.00 น. ณ ห้องกลุ่มอํานวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลุ่มอํานวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ห้องกลุ่มอํานวยการ โรงเรียนทองแสนขัน
วิทยา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.– 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: www.tskw.ac.th  และ www.cgd.go.th , www.secondary39.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055- 418071 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2558

    ประกาศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
            โรงเรียนเนินกุ่มวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๙๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2558

    ประกาศโรงเรียนบางระกิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเพื่อจ้างปรับปรุงอาคารเรียนแบบ 216ลและหอประชุมแบบ 100/27  ประจปี งบประมาณ 2558
            โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงคจ์ะสอบราคาจ้าง เพื่อจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
แบบ  216 ล และหอประชุมแบบ 100/27 ประจำปี งบประมาณ 2558 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,300 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ถึงวันที่17 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
เล็กโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็ นต้นไป ณ หอ้งประชุมเล็กโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างไดท้ ี่หอ้งประชุมเล็กโรงเรียนบางระกำวิทย
ศึกษา ในวันที่4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เว้น
วันหยุดราชการ ต้งัแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cgd.go.thwww.secondary39.go.th  และ www.brs.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่,โปรเจคเตอร
           โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่และโปรเจคเตอร ราคากลางของงานจัดซื้อในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ตามรายการดังนี้
                   - เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่,โปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุด

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ หองพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา ไดที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 26 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด
www.secondary39.go.th , www.chattrakanwittaya.com และ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5538-1044, 0-5538-1350 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
           โรงเรียนทองแสนขันวิทยาความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาต้งัแต่วนั ที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2558
ระหว่างเวลา 08.00 น.–16.00 น. ณ ห้องกลุ่มอ านวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และกำหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3กุมภาพันธุ์ 2558 ต้งัแต่เวลา10.00 น.ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องอำนวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยาต้งัแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทา งโทรศัพท์หมายเลข 087-7363309
ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ : www.secondary39.go.th, gprocurement.go.th

   

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
           โรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 149,700.00บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
           โรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
           โรงเรียนทองแสนขันวิทยาความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558ระหว่างเวลา 08.00 น.– 16.00 น. ณ ห้องอานวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องอานวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องอานวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7363309 ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/tskwschool2557

   

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2558

    ประกาศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
           โรงเรียนเนินกุ่มวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๙๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

ธันวาคม 2557

    ประกาศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
            โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่
17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th, www.chattrakanwittaya.com, gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381350 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

ธันวาคม 2557

    ประกาศโรงเรียนบางระกิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสชนิดปรับอากาศ(V.I.P.)ลักษณะรถ 2 ชั้น ขนาดที่นงั่ 50 ที่นงั่ จนวน 6 คัน
            ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสชนิดปรับอากาศ(V.I.P.) ลักษณะรถ 2 ชั้น ขนาดที่นงั่ 50 ที่นั่ง  จำนวน 6 คัน  พร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถคันละ 2 คน ตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          กำหนดยนื่ ซองสอบราคา ในวันที่16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุอาคารกชกรโรงเรียนบางระกำวทิยศึกษา และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องวิชาการ อาคารกชกร โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุ อาคารกชกรโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
อำเภอบางระกำ จังหวดพิษณุโลกในวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.cgd.go.th และ www.brs.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

พฤศจิกายน 2557

    ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57 ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57 ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง 17,731,000.00 บาท

          กำหนดยื่นซองวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.
         

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคา 28,000.00 บาท ได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่ www.tn.ac.th  หรือสอบถามได้ที่ 081-7853311 ในวันและเวลาราชการ

   

สำเนาประกาศ

 
 

ตุลาคม 2557

    ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจปี งบประมาณ ๒๕๕๗
            ด้วยโรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน ๑๐ รายการ ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
         

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคา ๐.๐๐ บาท ได้ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก ระหว่าง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง๑๖.๓๐ เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ – ๔๖๑๙ – ๗๙๑๖,๐๘ – ๒๗๖๐ –๐๒๕๕ ไม่เว้นวันหยดุราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

สิงหาคม 2557

    ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ประจปี งบประมาณ ๒๕๕๗
            ด้วยโรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน จำนวน ๑๔ รายการ ราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนั ที่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
         

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ – ๔๖๑๙ – ๗๙๑๖,๐๘ – ๒๗๖๐ –๐๒๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

เมษายน  2557

    ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑและระบบเครือขายแบบเบ็ดเสร็จ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
            โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงคจะ ประกวดราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑและระบบเครือขายแบบเบ็ดเสร็จ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการดังนี้
เชาคอมพิวเตอรพรอมครุภัณฑและระบบเครือขายแบบเบ็ดเสร็จ  จํานวน ๑๐ รายการ
๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (สําหรับครู) จํานวน ๔ เครื่อง
๒. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร(สําหรับนักเรียน)จํานวน ๒๒๔ เครื่อง
๓. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน ๒ เครื่อง
๔. เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน ๔ เครื่อง
๕. หูฟง สเตอรีโอ แบบครอบศีรษะ จํานวน ๖๐ ตัว
๖. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (vizualizer ) จํานวน ๔ ตัว
๗. หนวยความจําสํารองพกพา จํานวน ๑๕ ตัว
๘. เครื่องพิมพชนิดพนหมึก จํานวน ๑ เครื่อง
๙. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อง
๑๐.ระบบติดตั้งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรInstallation System พรอมติดตั้งอุปกรณทั้งหมดใหใชงานได

          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ กลุมงานพัสดุ สํานักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมืองตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๑.๔๕ น. เปนตนไป

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดที่กลุมงานพัสดุ สํานักงานธุรการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (เวนวันหยุดราชการ) ในวันที่๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตwww.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ตอ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

ตุลาคม 2556

    ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2)
            ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน จำนวน 1 รายการ (48 ชุด) ราคาในการสอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องประชุม Resource ชั้น 2 อาคารชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล อาคารศรีศาสดา ชั้น 1 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bdc.ac.th และwww.sec39.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5530-4180 ต่อ 22 และ 23 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กันยายน  2556

    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
            ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

         โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงมีความจ าเป็นที่จะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๒
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

สำเนา TOR

 
 

กันยายน 2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจปีงบประมาณ 2556
             ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 ชุด รวม 15 รายการ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (ไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนท่าททองพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กันยายน 2556

    ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเอนกประสงค์
            ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเอนกประสงค์

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 17 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์(อาคารชินสีห์)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สำเนาประกาศ)
 

สำเนาประกาศ

 
 

สิงหาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 1 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2556
            ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6
 

สำเนาประกาศ

 
 

สิงหาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556
            ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุม ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6
 

สำเนาประกาศ

 
 

มิถุนายน  2556

    ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ำงอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงตามก าหนด ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้ทราบสถานที่และรายละเอียดต่าง ๆดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมไม่ได้
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ส านักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มิถุนายน  2556

    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
            ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผูกพันงบประมาณปี 2556-2558 เป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๒
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

สำเนา TOR

 
 

พฤษภาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ เอนกประสงค์
 

         โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ เอนกประสงค์

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

พฤษภาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียน
 

         โรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียน

           หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนชาติตระการวิทยา และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนนครไทย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 

         โรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุตามรายการดังต่อไปนี้  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
1. โทรทัศน์สี สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 6 เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานฝ่ายธุรการโรงเรียนนครไทย และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานฝ่ายธุรการโรงเรียนนครไทย
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานฝ่ายธุรการ โรงเรียนนครไทย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-389004 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.nakhonthai.ac.th

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
 

         โรงเรียนเนินกุ่มวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน )

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๙-๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
 

         โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เตาแก๊สพร้อมเตาอบ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. ตู้เก็บเอกสาร ๒ ตอน ต.๐๘ จำนวน ๓ เครื่อง
๔. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๓ ชุด ( สำหรับนักเรียน )
๕. โต๊ะทำงานข้าราชการครู ๓ ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด
๖. ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย จำนวน ๑ ชุด
๗. รถเข็นหนังสือห้องสมุด ๓ ชั้นตรง ล้อเลื่อน จำนวน ๑ คัน

           กำหนดยื่นซอง สอบราคา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๕๓๙-๖๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มีนาคม  2556

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องส้วมสุขสันต์ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ๒๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕
ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๙ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ๒๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๖-๗๒๓๕-๖ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา เรื่อง สอบราคาจางเพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) ประจําปงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงคจะสอบราคาจาง เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล งบลงทุน คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 6 รายการ

            กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 เวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ตั้งแตวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซด www.cgd.go.th , www.secondary39.go.th  และ www.brs.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5537-1149 โทรสารหมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(ห้องปฏิบัติการทางภาษา) ประจำปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามรายการ ดังนี้
         - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ห้องปฏิบัติการทางภาษา) จำนวน 150,000 บาท

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.cgd.go.th , www.secondary39.go.th  และ www.brs.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5537-1149 โทรสารหมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ประจปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2556  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

           กหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7
มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคมและก าหนดเปิดซองสอบราคา
         ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 

          ด้วยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด  รวม 20 รายการ ดังเอกสารแนบสำเนาประกาศ

           กหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม (ไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์) และก
หนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน
 

         ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 223,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพัน บาทถ้วน)

            กหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th
, www.chattrakanwittaya.com , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381350 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮเทค
 

         ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนไฮเทค ตามรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด 3 รายการดังนี้

     1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง

     2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  จำนวน 4 เครื่อง

     3. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จำนวน 1 เครื่อง

             หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 4  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  5 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 4  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก (ห้องเรียนไฮเทค)
 

         ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ก (ห้องเรียนไฮเทค)  ราคากลาง  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

             หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องลีลาวดี

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.wtp.ac.th , www.secondary39.go.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-986555 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนนาบัววิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
 

         ด้วยโรงเรียนนาบัววิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            หนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนนาบัววิทยา

          หนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนนาบัววิทยา และกหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนนาบัววิทยา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2556 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/nabua/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5599-1300-1 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศประกาศโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
08.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ โรงเรียน
สวนเมี่ยงวิทยา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียน
สวนเมี่ยงวิทยา  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.suanmeang.ac.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-310929 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ตามประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ผ่านมาตรฐาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

           โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงประกาศดังนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องแผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม รายละเอียดตามสำเนาประกาศ

สำเนาประกาศ1

สำเนาประกาศ2

 
 

กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ผ่านมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้อง
แผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  ห้อง
แผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.thwww.nrpk.ac.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-989241 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 

มกราคม 2556

   ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์
 

         ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่
28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th , www.chattrakanwittaya.com , www.gprocurement.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-381044 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศ

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235         e-mail : sec39pl@hotmail.com