01 กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน  ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
คู่มือการปฏิบัติงาน  เนตรนุช แก้วมณี
คู่มือการปฏิบัติงาน  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
คู่มือการปฏิบัติงาน  อลิษา ประทุมโพธิ์
คู่มือการปฏิบัติงาน  ปฏฐพร ชมภูศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน  ธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
02 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน
คู่มือขอรับบำเหน็จบำนาญ
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษา,ค่าการศึกษา
คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ
031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
คู่มือการจัดสรรอัตรากำลัง
คู่มือการย้าย
คู่มือวิทยฐานะ
032 กลุ่มพัฒนาครูฯ
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
033 กลุ่มกฎหมายและคดี
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
 ข้อกหนดวินัย และการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
04 กลุ่มนโยบายและแผน
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
 แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2564
05 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
 คู่มือรายงานผลการป้องกันยาเสพติด
 คู่มือ ปพ.3
06 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 1
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 2
07 หน่วยตรวจสอบภายใน
 คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
  แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
  แนวทางการตรวจสอบเงินบัญชีสถานศึกษา
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี สพม.
08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ